check gml graph for syntax errors
The syntax parser is a javascript parser made with pegjs at https://pegjs.org/

This is the gml.pegjs gml grammar


file = _ head _ id _ list _

head = (pair)*

list = "[" _ some_items* _ "]" _

some_items = id list2 / pair

list2 = _ "[" _ some_items* _ "]" _

pair = (id string) / (id id) / (id fpnum) / (id digit)

digit = (("-"[0-9]+ _ ) / ("+"[0-9]+ _ ) / ([0-9]+ _ ))

fpnum = (("-"[0-9]*["."][0-9]* _ ) / ("+"[0-9]*["."][0-9]* _ ) / ([0-9]*["."][0-9]* _ ))

id    =  [a-zA-Z_]+[a-zA-Z_0-9]*  _

string    = '"'  char*  '"'  _

char    =
    "\\" "\""
    / "\\" "\\"
    / "\\" "b"
    / "\\" "f"
    / "\\" "n"
    / "\\" "r"
    / "\\" "t"
    / (!"\"" .)

_    =        (space / comment / endofline)*

space    =    (" " / "\t" / endofline)

comment    =    "#" (!endofline .)*

endofline    =    ( "\r\n" / "\n" / "\r" / "\n\r" )